Polder vol turbines

Windpark Elzenburg- De Geer in Oss wacht sinds januari op een uitspraak van de Raad van State[1], mocht dit plan sneuvelen bij de RvS dan zou het gemeentebestuur deze 4 windturbines mogelijk alsnog in de polder kunnen plannen.
Totaal dus ruimte reserveren voor Oss van 18 windturbines in RES 1.0, vergund voor 2025.
Totaal 18 Oss RES 1.0

Het aantal windturbines voor de opgave van Den Bosch staat vermeld in de Visie Energielandschap ’s-Hertogenbosch.[2]

We beschouwen de 2,2 PJ als de minimale doelstelling voor grootschalige duurzame energie-
installaties, zoals zonnevelden en windparken.

Er wordt nu uitgegaan van de lokale opgave zoals benoemd in de Concept RES Noordoost Brabant,
waarin voor ’s-Hertogenbosch 1,04 PJ aan hernieuwbaar op te wekken elektriciteit is benoemd.
1,04 PJ is 289 GWh > 289.000 MWh
289.000 / 12.000 MWh = 24 windturbines.
Den Bosch heeft voor RES 1.0 16 windturbines gepland en 100 ha zon op land.
( 100 hectare x 1,4 = 140 voetbalvelden) .
Van deze 100 ha kan 50 ha worden gerealiseerd.
50 ha moet worden omgezet in windturbines.
Per ha kan met zon 50 x 940 MWh = 47000 MWh worden opgewekt (per hectare 0,00304 PJ)
47000 MWh / 12.000 MWh = 4 windturbines extra voor de Rosmalense/Nulandse/Lithse polder
Den Bosch RES 1.0 20 windturbines

RES 2.0 Oss
Het aantal voor RES 2.0 is te herleiden uit het rapport van CE Delft: Oss energieneutraal in 2050.
Pagina 25 :
– Indien de energievraag van 1.910 TJ volledig opgewekt wordt middels zon-PV is er 5,3 km2 aan
zonnevelden nodig (excl. de zon-PV op de daken die onder besparing valt).
– Als volledig ingezet wordt op windenergie zijn er ongeveer 80 moderne grote windmolens van 3+
MW nodig om 1.910 TJ te produceren.
– Een eerste inschatting laat zien dat van de totale energievraag van 1.910 TJ ongeveer 1.020 TJ
opgewekt kan worden middels hernieuwbare warmte binnen de gemeente Oss (geothermie, WKO,
groen gas, etc.).
– Als de mogelijkheden voor duurzame warmte maximaal benut worden blijft er +/- 1.045 TJ over
voor invulling met zon-PV of wind1 .
Dit is 2,9 km2 aan zon-PV of het zijn 44 windmolens van 3 MW.
1,045 PJ / 0,043 PJ = 24 IWT’s
Voor Oss totaal 24 – 18 RES 1.0 = 6 is stuks RES2.0 .
Ook zal er rekening moeten worden gehouden met de warmtevisie .
Elektrische auto’s en warmtepompen laten het elektriciteitsverbruik verbruik significant toenemen.
Hiervoor extra 3 windturbines inplannen.
18 stuks gepland voor RES 1.0 27 – 18 = 9 windturbines

RES 2.0 Den Bosch
Totaal 2050 2,2 PJ – 1,04 = 1,16 PJ.
1,16 PJ = 322 GWh = 322.000 MWh
322.000 MWh / 940 MWh = 342 Ha zon op land > 480 voetbalvelden.
322.000 MWh / 12.000 = 27 IWT,s .
Als alle zoekgebieden in Den Bosch worden benut zullen er nog 8 windturbines in de polder bij moeten komen.
Uitgaande van windturbines van 220 meter tiphoogte met een vermogen van 4 MW.
Totaal windturbines in de Rosmalense/Nulandse/Lithse polder voor 2050 38 + 9 + 8 = 55 windturbines.
De warmtetransitie gaat onvoldoende PJ opleveren , elektrische auto’s en warmtepompen zullen
elektriciteitsvraag significant laten groeien.
55 windturbines is conservatief gecalculeerd, de polder gaat hier uitkomst bieden door de
afstandsnormen te verkleinen
.

 

PVV Den Bosch voorziet ernstige bezwaren bij het huidige proces om industriële windturbines te plaatsen in de Lithse/Geffense/Rosmalense/Nulandse polder. De bezwaren hebben betrekking op de volgende situaties:

  1. De voorstelling van de benodigde aantallen en locaties van de industriële windturbines wordt bewust onduidelijk gelaten terwijl een eenvoudige berekening laat zien dat er in RES 1.0. en RES 2.0 (RES = Regionale Energie Strategie) meer dan 55 windturbines, met een minimale tiphoogte van 220 meter, zullen moeten worden geplaatst om in de vereiste RES doelstellingen van energieopwekking en warmte productie te voorzien. Gezien de toename in bevolking/bedrijvigheid en het stijgen van het gemiddelde energieverbruik, zal dat aantal zelfs nog drastisch moeten toenemen. De huidige normen (2000 meter afstand tot bebouwing voor gemeente Oss en 1000 meter voor gemeente Den Bosch) zullen dan niet meer gehandhaafd kunnen worden, anders past het er eenvoudig niet in. Er zal dan tegen die tijd sprake zijn van een gigantisch wind-industrieterrein in plaats van een groene polder.

De informatievoorziening vanuit de bestuurders laat dit echter niet zien. Uit de beantwoording van vragen valt af te leiden dat een over-positief beeld wordt geschapen waarbij de negatieve gevolgen en risico’s buiten beschouwing blijven. Dit laat zien dat de bestuurders mogelijk (te) eenzijdig betrokken zijn bij de belangen die windturbines hebben voor een beperkte doelgroep (mensen en organisaties die windturbines zien als verdienmodel, zoals energiecoöperaties). In ieder geval is er geen sprake van een open visie voor het voortschrijdend inzicht in de toename van de nadelen en risico’s van windturbines.

Van werkelijke burgerparticipatie is tot op heden geen sprake geweest.

  1. Het proces wordt aangejaagd omdat de subsidievoorzieningen gebonden zijn aan het realiseren van een vergunning voor 1 jan 2025. Om die reden wordt haast gemaakt om het formele proces z.s.m. afgerond te krijgen. Daardoor zijn procedures zo kort mogelijk en wordt de invloed van omwonenden geminimaliseerd, zoals ook blijkt uit de opzet en uitvoering van bewonersbijeenkomsten. Mede daardoor worden echter ook stakeholder (belanghebbende organisaties, instellingen en bedrijven) niet betrokken en gaat het proces rondom de milieueffect rapportage (MER) zo spoedig mogelijk van start. Dit proces kost de gemeenschap veel geld terwijl het onzeker is of de stakeholders geen doorslaggevende bezwaren hebben. PVV Den Bosch vindt dit onacceptabel. Daar komt bij dat de mogelijkheid tot afbreuk erg groot is, waarbij veel gemeenschapsgeld onnodig zal worden uitgegeven. Doordat beide gemeenten, Provincie Noord-Brabant en MinEZK geen alternatieven voor windturbines hebben ontwikkeld, komt het zoeken naar échte alternatieven zoals veilige moderne vormen van kernenergie in het gedrang als de windturbines geen doorgang kunnen vinden. De bestuurders zitten te veel in een kokervisie gericht op windturbines.
  2. De opzet van de MER. Door alle bestuursorganen en rechtscolleges dient het voorzorgsbeginsel voor de gezondheid van de mens geplaatst te worden in het hart van de besluitvorming. Dat gaat zeker op voor windturbines maar ook bij alle andere beslissingen in de energietransitie waarbij sprake is van aanzienlijke milieugevolgen. Voorafgaand aan de besluitvorming dient door onderzoek met wetenschappelijke zekerheid vast komen te staan dat het bestaande beschermingsniveau voor een gebied niet zal worden aangetast door de voorgenomen plannen. Het doen van zulk onderzoek is noodzakelijk om de gezondheidsrisico’s uit te sluiten en het voorzorgbeginsel in te vullen. De Nederlandse methodes om de gezondheidsrisico’s adequaat in kaart te kunnen brengen, voldoen daar niet aan. De noodzaak hiertoe is ook actueel in de besluitvorming in het kader van de Regionale Energie Strategieën (RES).

N.B. Het gaat hierbij ook om de plan-MER richtlijn 2001/42/EU en 2018/1999/EU en 2018/2001/EU. Daarnaast het dwingendrechtelijke karakter van de SMB Richtlijn 2001/42/EU waarin ook het VN Verdrag van Aarhus is geïncorporeerd. Deze dienen door de bestuurders van de gemeenten uitgevoerd te worden.

  1. Een gedegen onderzoek naar alternatieven die voldoen aan de uitgangspunten van de RES heeft niet plaatsgevonden, terwijl de huidige techniek laat zien dat die alternatieven er inmiddels wel zijn. Bijvoorbeeld de CO2-emissieloze gasturbine[3] of schone moderne vormen van kernenergie.
  2. De toenemende mondiale inzet van windturbines heeft anno 2022 internationaal serieuze bedreigingen laten zien voor de (volks)gezondheid. De (wetenschappelijk verantwoorde) publicaties en waarschuwingen nemen met de maand toe. De drastische maatregelen die moeten worden uitgevoerd vanwege de waarschuwingen, maar vooral vanwege de inmiddels optredende medische complicaties, nemen eveneens toe. Zo zijn er diverse windindustriegebieden (de term windparken is immers misleidend) die gedeeltelijk zijn stilgelegd vanwege ernstige gezondheidsklachten. Met alle gevolgen van dien voor rendement en subsidies bij de exploitanten. Deze situatie is inmiddels zo ernstig en komt zo veel voor, dat er een voorspellende werking vanuit kan gaan naar het gebied van de Rosmalense/Nulandse/Lithse polder als ‘duurzame’ polder. Er is sprake is van een levensgevaarlijke situatie om op een dergelijk relatief klein gebied met zware bodemgesteldheid, zoveel windturbines te plaatsen van deze gepande enorme omvang. Naast de aanzienlijke gevaren voor bevolking, dieren en flora en fauna is er ook sprake van aanzienlijke gevaren voor waterwinning en waterzuivering, in de polder. Het rapport van windwiki[4] geeft inzage in de gevolgen, gevaren en risico’s. Meer lokaal worden op het industriële windpark De Rietvelden in Den Bosch de eerste verschijnselen zichtbaar van hardnekkige medische complicaties die aantoonbaar[5] aan de windturbines zijn toe te schrijven[6].

Niet onvermeld mag blijven dat de huidige geformaliseerde meettechnieken niet de boosdoeners van de medische complicaties kunnen meten. Hier dient de situatie van het voorzorgsbeginsel zich in hoge mate aan.

  1. De huidige begeleiding van het ontwikkelproces voor de ‘Duurzame Polder’ wordt vrijwel uitsluitend gerealiseerd door belanghebbenden bij het slagen van het proces. De RES en de huidige bestuursovereenkomst voor de polder (Gemeenten Oss en Den Bosch, provincie Noord-Brabant en MinEZK) laten dat zien, maar ook de adviseurs en de uitvoeringsorganisaties zijn uitgesproken voorstanders van windturbines. Dat doet een objectief en controleerbaar proces geen goed. Sterker nog in een dergelijke situatie is de kans op een goed afgewogen en objectieve besluitvorming waar de risico’s afdoende in kaart zijn gebracht en de bevolking op behoorlijke wijze wordt geconsulteerd en betrokken, minimaal. Het verleden heeft dat ook geleerd bij de zogenaamde inspraakavonden, waar voor daadwerkelijke inspraak feitelijk geen plaats was. Een goed voorbeeld in 2022 is de inhoud en eenmaligheid van de bewonersbijeenkomsten. Ook hier wordt geen brede beschouwing gedaan van de voor- en nadelen van windturbines en al helemaal niet door technisch deskundigen. Dit terwijl dat wel wordt gesuggereerd in de uitnodigingbrief: “Wij kijken naar kansen voor de polder op het gebied van landbouw, natuur, recreatie en cultuurhistorie”.

De gemeenten Oss en Den Bosch geven op hun ‘Duurzame Polder’ website aan:

“In september organiseren gemeente Oss en ’s-Hertogenbosch bewonersbijeenkomsten over het project ‘Duurzame Polder’. In het open poldergebied werken deze gemeentes samen om met windturbines energie op te wekken. Tijdens deze avond informeren wij u over de huidige stand van zaken en geven u inzicht in het te doorlopen proces. Daarnaast toetsen we bij u of de kansen en waarden die we in 2019 opgehaald hebben compleet zijn. Ook is er deze avond ruimte om vragen te stellen.”

Laat ook uw stem horen op deze bewonersbijeenkomsten! Meld u aan via deze site: https://www.duurzamepolder.nl/actueel/agenda

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) MER Duurzame Polder gemeente ’s-Hertogenbosch ligt van donderdag 8 september 2022 tot en met woensdag 19 oktober 2022 ter inzage. Deze is te vinden op de volgende website, waar ook te lezen is hoe u uw zienswijze kunt indienen. Maak van deze gelegenheid gebruik en teken protest aan middels uw zienswijze!

https://www.s-hertogenbosch.nl/plannen/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-mer-duurzame-polder

Stichting Clintel organiseert op 6 oktober een bijeenkomst in Oss over deze plannen voor 55 windturbines in de ‘Duurzame Polder’. Hier kunt u meer informatie vinden: https://clintel.nl/clintel-kamer-55-joekels-van-windmolens-tussen-oss-en-den-bosch/

 

[1] https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@126328/geen-toestemming-windparken-houten-oss/

[2] https://www.s-hertogenbosch.nl/visie-energielandschap

[3] https://ddo-oss.nl/wp-content/uploads/2022/09/BREAKING-NEWS-voor-de-RES-regio.docx

[4] https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf

[5] https://ddo-oss.nl/wp-content/uploads/2022/09/enquete-overlast-windpark-Rietvelden.pdf

[6] https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/70-klachten-over-windpark-de-rietvelden-huisartsen-trekken-aan-de-bel/